Төслийн эдийн засгийн орчины шинжилгээ

Төслийн хувьд хамгийн эхэнд хийх шинжилгээ бол макро орчиний судалгаа юм. Макро орчин нь тухайн улсын эдийн засгийн ерөнхий чиг хандлага болон эдийн засаг нь цаашид хэрхэн үргэлжлэх талаар чухал мэдээллийг өгдөг. Бидний энэхүү төслийнхөө хүрээнд макро орчиний судалгааг хийхдээ ДНБ, инфляци болон хүн ам гэсэн эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдийн өнөөгийн байдлыг дүгнэн ирээдүйн утгыг таамаглаад төслөө хэдийд хэрхэн эхлүүлэх талаар судаллаа.

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Улс орны нийт эдийн засгийн төлөв байдлыг хэмждэг гол үзүүлэлт бол бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэсэн үзүүлэлт байдаг. Манай улсын хувьд бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүний динамик сүүлийн жилүүдэд хэрхэн явж байсныг дараах зургаас харж болохоор байна.

Дээрх зургаас харад сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө өсөх чиг хандлагатай байсан нь харагдаж байгаа ба цаашид ч өсөх чиг хандлагтай гарсан нь урьдчилсан таамаглалын утгаас харагдаж байна.
Бид бодит ДНБ –ийг таамаглахдаа 1994-2008 онуудын өгөгдлийг авч үзсэн ба ARMA(1,6) загвараар хугацааны цувааны эконометрик шинжилгээ хийж 2009-2013 онуудын утгуудын урьдчилан таамаглалаа. Үнэлгээнээс гарсан тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна.

GDP = 11.46*((@TREND+1)^2) + [AR(1)=0.91,MA(6)=-0.97,BACKCAST=1994]

Дээрх тэгшитгэлийг ашиглан урьдчилсан таамаглалыг хийхэд 2012 оныг хүртэл жигд өсөх ба 2012 оноос огцом өсөх хандлагатай байна. Мөн ОУВС –ийн урьдчилсан таамагллаас харад өсөх хандлагатай байгаа ба бидний урьдчилсан таамаглалтай таарч байна.

Манай улсны бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ирэх жилүүдэд тасралтгүй өсч байгаагаас харахад ямар нэгэн төсөл хэрэгжүүлэхэд тун таатай байх хандлагатай байна. Яг хэдийн төслөө эхлэх боломжтойг бодит ДНБ –ийн өсөлтийн судалгаа болон нэг хүнд ногдох бодит ДНБ –ийн судалгаанаас илүү тод харагдах боломжтой юм.

НЭГ ХҮНД НОГДОХ БОДИТ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН:

Нэг хүнд ногдох бодит ДНБ гэдэг нь тухайн улсын иргэдийн төлбөрийн чадварыг харуулах болно. Сүүлийн жилүүдэд нэг хүнд ногдох бодит ДНБ хэрхэн хэлбэлзэж ирсэн динамик болон цаашид хэрхэн үргэлжлэх урьдчилсан таамаглалыг дараах зургаас харах боломжтой юм.

Дээрх зургаас харахад нэг хүнд ногдох бодит ДНБ нь ерөнхийдөө жигд өсч ирсэн нь харагдаж байна. Одоогийн байдлаар энэ үзүүлэлт нь манай орны хувьд 1,364,063.95 төгрөг байна. Бид нэг хүнд ногдох бодит ДНБ –ийг таамаглахдаа 1994-2008 онуудын өгөгдлийг авч үзсэн ба ARMA(1,6) загвараар хугацааны цувааны эконометрик шинжилгээ хийж 2009-2013 онуудын утгуудын урьдчилан таамаглалаа. Үнэлгээнээс гарсан тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна.

GDP_ONE = 570174.40 + 3018.21*((@TREND+1)^2) + [AR(1)=0.68,MA(6)=-0.97,BACKCAST=1994]

Дээрх тэгшитгэлийг ашиглан урьдчилсан таамаглалыг хийхэд 2012 оныг хүртэл жигд өсөх ба 2012 оноос огцом өсөх хандлагатай байна. Мөн ОУВС –ийн урьдчилсан таамагллаас харад өсөх хандлагатай байгаа ба бидний урьдчилсан таамаглалтай таарч байна.

Манай улсны бодит дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ирэх жилүүдэд тасралтгүй өсч байгаагаас харахад ямар нэгэн төсөл хэрэгжүүлэхэд тун таатай байх хандлагатай байна. Яг хэдийн төслөө эхлэх боломжтойг бодит ДНБ –ийн өсөлтийн судалгаа болон нэг хүнд ногдох бодит ДНБ –ийн судалгаанаас илүү тод харагдах боломжтой юм.

Дээрх бодит ДНБ болон нэг хүнд ногдох бодит ДНБ ийн судалгаанаас харахад энэ хоёр үзүүлэлтийн график дүрслэл болон загварын ерөнхий дүгнэлтүүд ойролцоо байгаагаас харахад цаашид судалгаанд энэ хоёр үзүүлэлтийн зөвхөн нэгийн нь авч судлахад хангалттай юм гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна.

БОДИТ ДОТООДЫН НИЙТ ӨСӨЛТ:

Бодит ДНБ –ийн өсөлт нь улс орны нийт орлогын өсөлт буюу нийт худалдан авах чадварын өсөлтийг илэрхийлдэг чухал үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт нь өндөр байх нь гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон дотоодын үйлдвэрлэгчидийн идэвхийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс төслийн судалгаа бичих явцад зайлшгүй судлах ёстой чухал үзүүлэлт гэдэг нь харагдаж байна. Бодит ДНБ –ий өсөлт манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд хэрхэн тогтож байгаа болон цаашид хэрхэн үргэлжлэх талаар дараах зургаас харах боломжтой юм.

Дээрх зургаас харахад бодит ДНБ –ний өсөлт нь ерөнхийдөө жигд өсч байгаад энэ онд буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Энэ оны бууралт нь манай улсын эдийн засгаас бус дэлхий санхүү эдийн засгийн хямралаас үүдэлтэй гэж олонх эдийн засагчид дүгнэж байна. Бид нэг ДНБ –ий өсөлтийг таамаглахдаа 1996-2008 онуудын өгөгдлийг авч үзсэн хугацааны цувааны эконометрик шинжилгээ хийж 2009-2013 онуудын утгуудын урьдчилан таамаглалаа. Үнэлгээнээс гарсан тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна.

GROWTH = 1.02 + 0.67*(@TREND+1)

Дээрх тэгшитгэлийг ашиглан урьдчилсан таамаглалыг хийхэд 2009 он хурд нь буурсан ч ерөнхийдөө жигд өсөлттэй гарах нь харагдаж байна. Харин ОУВС –ийн урьдчилсан таамагллаас харахад 2009 онд огцом буурч 2.6 орчим хувьтай гарахаар байгаа ба 2010 оноос эргээд өсөх хандлагатай байна.

Бидний хийсэн таамаглал нь ОУВС –ийн урьдчилсан таамаглалтай бага зэрэг зөрж байна. Үүний шалтгаан нь: Бид таамаглалаа хийхдээ зөвхөн бодит ДНБ –ийн өсөлтийг тоон өгөгдөл дээр ажилласан ба тоон дарааллынхаа хувьд өмнөх жилүүдэд байнгийн өсөлттэй гарсан учраас ирэх жилүүдэд унана гэсэн таамаглал гарах боломжгүй юм. Харин ОУВС –ийн зүгээс урьдчилсан таамаглалаа хийхдээ хямралын ямар нэгэн үзүүлэлт оруулж ирж байж унагасан нь тодорхой юм. Энэхүү итгэлцлийн хямрал нь дараагийн жилүүдэд эдийн засагт нөлөөлөх магадлалтай учир ОУВС –ийн таамаглалыг авах нь илүү итгэлтэй байж болох талтай. Харин бидний хувьд хямралын ямар нэгэн нөлөөг оруулж таамаглахад туршлага дутаад байна аа :-).

Дээрх ДНБ –тэй холбоотой үзүүлэлтүүдийн судалгаанаас харахад манай эдийн засаг хямралын нөлөөнөөс гараад, эдийн засаг тогтворжиж эхлэх он бол 2012 он байна. Өөрөөр хэлбэл, бодит дотоодын нийт бүтээгдхүүн өсөх ба өсөлт нь мөн өсч байгаа харагдаж байна.

ИНФЛЯЦИ

Инфляци бол хэрэглэгчидийн гар дээр байгаа мөнгөний үнэ цэнийн бууралтыг харуулдаг үзүүлэлт. 2009 оны байдлаар хоёрдугаар улирлын байдлаар инфляцийн түвшин 2,8 хувьтай байсан ба хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд инфляци нь оны эхнээс 8,02 хувьтай байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд үнийн өсөлт бусад салбартай харьцуулахад харьцангуй өндөр байгаа нь магадгүй маслоны эрэлтийг бууруулж болох талтай. Манай орны инпляцийн сүүлийн жилүүдийн динамик болон урьдчилсан таамаглалын утгуудыг дараах зурагт харууллаа.

1997-2009:2 хоорондох инфляцийн улирлаар өгөгдсөн өгөгдөл дээр үнэлгээ хийн 2012 он хүртэлх инфляцийн түвшинг урьдчилан таамаглалаа.

INF = 0.19*(@TREND+1) + 4.47*(@SEAS(4)) + [AR(10)=-0.59,MA(1)=1,BACKCAST=1999:3]

Үнэлгээ нь трэндээрээ шугаман үнэлэгдэж байгаа ба 4-р улирлын нөлөөтэй ARMA(10, 1) процесс болох нь харагдаж байна. Урьдчилсан үнэлгээнээс харахад ирэх онуудад инфляци өсөхөөр байдалтай байна. 2009 онд 14,9 хувьтай, 2010 онд 15,4 хувьтай гарахаар харагдаж байна. Инфляцийн энэ өсөлт нь маслоны эрэлтэд сөргөөр нөлөөлж болох талтай.

Бидний хийсэн таамаглал нь ОУВС –ийн урьдчилсан таамаглалтай бага зэрэг зөрж байна. Үүний шалтгаан нь: Бид таамаглалаа хийхдээ зөвхөн бодит инфляцийн тоон өгөгдөл дээр ажилласан ба тоон дарааллынхаа хувьд өмнөх жилүүдэд байнгийн өсөлттэй гарсан учраас ирэх жилүүдэд унана гэсэн таамаглал гарах боломжгүй юм. Харин ОУВС –ийн зүгээс урьдчилсан таамаглалаа хийхдээ хямралын ямар нэгэн үзүүлэлт оруулж ирж байж унагасан нь тодорхой юм. Энэхүү итгэлцлийн хямрал нь дараагийн жилүүдэд эдийн засагт нөлөөлөх магадлалтай учир ОУВС –ийн таамаглалыг авах нь илүү итгэлтэй байж болох талтай. Харин бидний хувьд хямралын ямар нэгэн нөлөөг оруулж таамаглахад туршлага дутаад байна аа :-).

ХҮН АМ

Масло бол гурлин бүтээгдэхүүнтэй хослодог, тэр тусмаа талхтай хослодог бүтээгдэхүүн юм. Талх бол хүмүүсийн өдөр тутмын зайлшгүй хэрэглээний бүтээгдэхүүн. Тиймээс масло ч мөн байнгын хэрэглээний бүтээгдэхүүн болж байгаа юм. Хүн амын зайлшгүй хэрэглээний бүтээгдэхүүн хэрэглээ бол хүн амын өсөлттэй шууд хамааралтай байдаг. Тиймээс хүн ам өсөхийн хэрээр талх маслоны хэрэглээ өсч, хүн ам тогвортой байвал талх маслоны хэрэглээ мөн тогтвортой байх болно. Манай улсын хүн амын сүүлийн жилүүдийн динамик болон ирэх жилүүдийн урьдчилсан таамаглал дараах байдалтай харагдаж байна.

Дээрх зургаас харахад нэг хүн ам нь ерөнхийдөө жигд өсч ирсэн нь харагдаж байна. Хүн амын өсөлт нь манай орны хувьд 2.6 сая орчим байна. Бид нэг хүн амыг таамаглахдаа 1994-2008 онуудын өгөгдлийг авч үзсэн ба хугацааны цувааны эконометрик шинжилгээ хийж 2009-2013 онуудын утгуудын урьдчилан таамаглалаа. Үнэлгээнээс гарсан тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна.

POP = 2.050508772 + 0.0312754386*(@TREND+1)

Дээрх тэгшитгэлийг ашиглан урьдчилсан таамаглалыг хийхэд ирэх жилүүдэд тасралтгүй тогтмол өсөх хандлагатай байна. Мөн ОУВС –ийн урьдчилсан таамагллаас харад өсөх хандлагатай байгаа ба бидний урьдчилсан таамаглалтай таарч байна.

Маслоны хувь хөдөөнийхөн (малчид) бараг хэрэглэхгүй. Тэдэнд маслог орлуулах бүтээгдэхүүн (сүү, өрөм, шар тос гэх мэт) хангалттай байгаа. Харин масло нь хотыхны байнгын хэрэглээ. Тэхээр бидний судлах ёстой зүйлүүдийн нэг бол хотын хүн амын судалгаа юм. Улаанбаатар хотруу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөний урсгал их байгаа нь хотын хүн ам жил ирэх тутам хурдтай өсөх нөхцөл болж байна. 2005 оны байдлаар Улаанбаатар хотод нэг квадрат километр нутаг дэвсгэрт 205,4 хүн ногдож байгаа нь 2002 оныхоос 14 хувь, 2004 оныхоос 4 хувиар тус тус нэмэгджээ. 2005 оны байдлаар нийт хүн амын 60,2 хувь буюу 1,543,300 нь хотод амьдарч байна. Улсын хэмжээгээр 2005 оны байдлаар 611,000 өрх байгаагийн 58,5 хувь нь хотод, 41,5 хувь нь хөдөөд байгаа багаад улсын дундажаар нэг өрхөд 4,2 хүн ногдож байна.

Хотын хүн ам өснө гэдэг нь талханы хэрэглээ өсөх ба түүнийг дагаад маслоны хэрэглээ мөн нэмэгдэх юм. Мэдээж маслог орлуулах бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Үүнийг өрсөлдөгч болон технологийн судалгаан дээр тодруулах болно.

Маслыг ингэж хийдэг юм байна:Төслийн багийн гишүүд: Т.Алтанзул, П.Буянхишиг, Д.Октябрь, Л.Энх-Амгалан

51 comments:

Anonymous said...

[url=http://kfarbair.com][img]http://www.kfarbair.com/_images/logo.png[/img][/url]

מלון [url=http://www.kfarbair.com]כפר בעיר[/url] - [url=http://www.kfarbair.com/about.html]חדרים[/url] גדולים אנחנו מציעים שירותי אירוח מגוונים כמו כן ישנו במקום שירות חדרים המכיל [url=http://www.kfarbair.com/eng/index.html]סעודות רומנטיות[/url] במחירים מיוחדים אשר מוגשות ישירות לחדרכם.

לפרטים נא גשו לעמוד המלון - [url=http://kfarbair.com]כפר בעיר[/url] [url=http://www.kfarbair.com/contact.html][img]http://www.kfarbair.com/_images/apixel.gif[/img][/url]

Anonymous said...

Good afternoon www.blogger.com dudes.

Are you searching to get your Blog [b]Listed on top of Bing[/b] search engine? Maybe you are looking to get more unique visitors? We have the solution for you! We offer you an exclusive chance to experiance the knowledge of our [b][url=http://xrumer-blast.com/marketplace/xrumer-products/]Xrumer Services[/url][/b]. [url=http://www.xrumer-blast.com][img]http://xrumer-blast.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif[/img][/url]

This is NOT trash! This is a human created message created specifically to demonstrate the strength of our automated software and its potential of reaching wide variety of audience in an effective and time saving manner.

We are a group of veteran [b][url=http://xrumer-blast.com/about-xrumer-blast-com/]Internet Marketers[/url][/b] and [b]SEO Experts[/b] that provide [b]Affordable, High Quality, [url=http://xrumer-blast.com/marketplace/seo-products/]Search Engine Optimization Service[/url][/b]. Post your message on thousands of forums, message boards, blogs and journals and gain organic traffic in a matter of days! With the help of our [b][url=http://xrumerblast.livejournal.com/]Search Engine Optimization Experts[/url][/b] your [b]Website URL[/b] can appear on [b]9496[/b] forums and message boards. Receive almost instant growth of SERPS, Get thousands of quality backlinks directly to your Bussiness without lifting a finger!

Our goal is simple; we want to make you and your website on the top of every search engine so you and your family can enjoy the comfort of steady, automatic income without leaving your home. Trough our [b][url=http://xrumer-blast.com/contact-xrumer-blast-com/]SEO Expert Advice[/url][/b] you will receive one of the best support seen in the industry. As part of our [b]Search Engine Optimization Services[/b], we take care of everything for you, from Optimizing your Website for search engines all through ranking your Website on the first page of your MSN.

For more information regarding [b]Search Engine Optimiztion[/b] and [b]Xrumer Blast Services[/b] check out [b][url=http://xrumerservice2010.wordpress.com/]SEO Experts[/url][/b]. Our site includes everything you need to order your first [b]Xrumer Blast[/b], you can create the most appropriate message (Project) to suit your Bussiness, send us the information and after the payment clearance we will start working immediatly!

[url=http://xrumer-blast.com/marketplace/][img]http://xrumer-blast.com/wp-content/uploads/Xrumer-Blast-Logo.png[/img][/url]

Anonymous said...

[url=http://www.pi7.ru/zhenskiy-zhurnal/2025-zayka-moya-vybiraem-krolika.html ]Ожидала большего от него... посоветуйте плз [/url]
Искала на форуме похожую тему и не нашла. Есть только тема тем, кому рождать в январе. А остальные с чуть меньшим сроком вроде как за бортом остаются. Не порядок)) Давайте в этой теме делиться своими впечатлениями об этом великолепном периоде нашей жизни, поддерживать друг друга и просто общаться!

Anonymous said...

Увлекательно. Хотелось бы еще выслушать мнение специалистов по этому поводу :)

Anonymous said...

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any tips for beginner blog writers? I'd genuinely
appreciate it.

my webpage; private krankenversicherung online vergleich
Feel free to surf my web site ::

Anonymous said...

I truly love your blog.. Excellent colors & theme.

Did you develop this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own personal website and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

Feel free to surf to my blog - preisvergleich krankenversicherung privat
Look at my page ;

Anonymous said...

When someone writes an paragraph he/she retains
the plan of a user in his/her mind that how a user can
know it. So that's why this piece of writing is outstdanding. Thanks!
Here is my homepage - Billige Krankenkassen

Anonymous said...

Hi, of course this article is in fact good and I have learned lot
of things from it on the topic of blogging. thanks.
My blog post - credit score needed for home equity loan

Anonymous said...

I think the admin of this web page is really working
hard for his site, as here every data is quality based information.
My web-site ; designer taschen outlet

Anonymous said...

Hello, of course this paragraph is truly fastidious and I
have learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
Here is my web page ... adsense alternative

Anonymous said...

I leave a response whenever I like a post on a site or if I have something to contribute to the discussion.
Usually it is caused by the passion displayed in the
article I browsed. And after this post "Төслийн эдийн засгийн орчины шинжилгээ".
I was actually moved enough to write a thought
:-P I do have a couple of questions for you if it's allright. Could it be just me or do some of the remarks come across like left by brain dead individuals? :-P And, if you are posting at other online social sites, I'd
like to keep up with everything fresh you have to post.

Would you make a list all of all your social sites like
your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


Have a look at my blog: adsense alternative
Stop by my blog post ...

Anonymous said...

Hi I am so glad I found yоur weblog, I really found уοu bу eгror, while I was researсhing
on Bing foг somethіng еlse,
Regardless I am here now and would just like to ѕay thаnks a lot for а fаntastiс post and a all rоund thrіlling blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

Here is my webpage :: http://www.thepaydayloansform.com
Feel free to visit my web page ; Pay Day Loans

Anonymous said...

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to
be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd
post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon.
Cheers

My web site ... earn money as an affiliate
My web-site :

Anonymous said...

I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser
compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any tips to help fix this problem?
my web page > private pkv

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our entire community will be grateful to you.
Also visit my web page :: konto trotz negativer schufa

Anonymous said...

Hi there colleagues, nice article and nice urging
commented here, I am truly enjoying by these.
Review my site : search engine optimization optimization

Anonymous said...

Thеre iѕ definatеly a great deal to learn about this
topic. I really lіke all thе points you mаԁe.


Hеre is my site ... Online Payday oan
my site > Online Payday oan

Anonymous said...

These are really wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.
My web page : refinance home with bad credit

Anonymous said...

Why visitors still use to read news papers when in this technological globe
everything is presented on web?
My web site :: seo manager

Anonymous said...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and
in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
Feel free to surf my weblog ; frauenschuh outlet

Anonymous said...

Hello there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My blog covers a lot of the same topics as yours and I think
we could greatly benefit from each other. If you might
be interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog
by the way!
My site beitragsbemessungsgrenze private krankenversicherung 2011

Anonymous said...

Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!
Feel free to surf my blog post ... business Ideas of 2011

Anonymous said...

I really like what you guys are usually up too. This sort of
clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I've you guys to my personal blogroll.
My web blog ... darlehen von privat

Anonymous said...

It's wonderful that you are getting thoughts from this post as well as from our argument made at this place.

Have a look at my web-site - Http://Stephanyj.xanga.com
Here is my web site :: visit the following site

Anonymous said...

It is really a nice and useful piece of info.

I am satisfied that you shared this useful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.


My website: products that make money
Feel free to visit my homepage : federal consolidation

Anonymous said...

I got this web site from my buddy who informed me about this website and at the moment this
time I am visiting this web site and reading very informative content here.
Feel free to visit my site :: stay at home jobs australia

Anonymous said...

My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be what precisely I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here. Again, awesome web site!
Feel free to surf my website - cheap unlimited reseller hosting

Anonymous said...

Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts
and I will be waiting for your further write ups thanks once again.


Also visit my page :: Going Listed here
Also visit my web site - refinance Mortgage with bad credit

Anonymous said...

I like the valuable information you provide to your articles.
I'll bookmark your weblog and test again right here frequently. I'm slightly
sure I will be informed many new stuff proper right
here! Best of luck for the following!

my page ... designer shoes online
my web page > fashion Online Kaufen

Anonymous said...

I'm curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I'm having some minor security
problems with my latest site and I'd like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

Here is my website ntfp.org/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=76676&sid=680fc4d7d2084e577e7ffde96912a953

Anonymous said...

Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot.
Will there be a part 2?

Also visit my web-site - http://info.edus.si/predmeti/user/view.php?id=5171&course=1

Anonymous said...

Have you ever thought about publishing an
ebook or guest authoring on other websites? I have
a blog based on the same information you discuss and would love to
have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.

Feel free to surf to my website - cheap reseller hosting plans

Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Feel free to visit my blog post - Benutzer:ClariceOtc – IndianerWiki
My site > legitimate Work At home

Anonymous said...

I'm not certain where you are getting your information, however good topic. I must spend some time studying more or understanding more. Thanks for great information I used to be in search of this info for my mission.

Here is my website ... Read A lot more

Anonymous said...

Somebody essentially help to make critically articles I would state.
This is the first time I frequented your website page and thus far?
I surprised with the research you made to create this particular submit
extraordinary. Excellent process!

Look into my blog Link

Anonymous said...

For More Information of Smartphone Products please visit.
Interestingly, the rise in sales of smartphones will
come at the expense of declining cell phone sales, currently 90% of the market. You can convert more than hundred different types of currencies and will be able to keep up with the currency rate changes.

Also visit my web-site ... samsung galaxy s4

Anonymous said...

For example, when user is writing a text to someone,
but suddenly they decide that they wish to talk instead.
Equipped with the latest 3rd generation Intel Core series processors, a wide selection of ports, and up to 15 hours of real-world battery life, the T430 is one of the best business notebooks of 2012.
This is not only handy for presenting you with updates all in one place but it also
merges with all of your contacts and calendars that are stored
within these accounts.

Also visit my weblog :: samsung galaxy s3

Anonymous said...

Getting out of the car completely changes your perspective. Bicycling and walking through your community allows you to actually engage in your neighborhood rather than just being a spectator who drives by. The environmental benefit is that by committing to cycle within a 2 mile radius of your home you can keep up to 20 lbs of carbon out of the air (per round trip)..
1. Cookie Ornaments: Get some cookie cutter designs you have on hand to bake cookies for your Christmas tree. If cookie cutter designs aren't available, no sweat. Make your own creations. How about making pretzel cookies which can then be hung on a twig and adorned with colored ribbons? [url=http://www.outletcheapmichaelkors.com/]mk outlet[/url] Slipping into a long skirt this spring
Yet for some people it is likely too late; a cycle of disease or disability is already in motion. In a spate of studies released last year, Chinese scientists documented the environmental plight of Guiyu, the site of the original BAN film. The air near some electronics salvage operations that remain open contains the highest amounts of dioxin measured anywhere in the world.
Lgges disse lidt sorte kjoler p lager, handler denne sson om de lille lyse kjoler. Hot pink, gul, grn, neons! De er alle rage. Cheryl Cole kiggede sd i en orange mini kjole og s gjorde Holly Madison i en lys gul kjole og lyse grnne jakke. [url=http://www.outletcheapmichaelkors.com/]cheap michael kors handbags[/url] The organization of pudendal motoneurons and primary afferent projections in the spinal cord of the rhesus monkey revealed by horseradish peroxidase. J Comp Neurol 1985; 234: 475 Article PubMedThor K B et al.
Once again, he starts to press on the doll, causing Iron Man severe pain. He then commands Iron Man to chase out Stark's security guards. In reply towards the increase in issue wagering charges, neighborhood organizations as well as federal government organizations need to strain the value of dilemma wagering elimination and also treatment method.
[url=http://www.outletcheapmichaelkors.com/]cheap michael kors handbags[/url] Designer wraps NY Fashion Week in fur

Anonymous said...

Кабельная продукция - один из важных продуктов, применяемых для полнофункциональной деятельности электрооборудования. Разнообразие моделей и марок кабеля на сайте ООО "Спецкомплект" Предлагают широкий выбор для оптового и розничного покупателя.
Компания предлагает массу качественных товаров, таких как НЛ, К1160, К1161, К1162, Арматура для СИП ENSTO, КВВГ, КВбБШв, АС,ДКС, оптический кабель ОКГ, ОКБ, ОКЛ, ОКК.
Щитовое оборудование высокого качества по доступной цене, смотрите обзор на сайте компании.
Specomplect Ru - [url=http://specomplect.ru]лотки ЛНМЗТ[/url]

Anonymous said...

Возведение жилых и промышленных многоуровневых объектов влечет за собой привлечение специальной строительной техники, снабженной для исполнения конкретных задач. Осуществление строительных работ происходит по этапам, в связи, с чем, задействовать строительную технику тоже приходится по шагам, в зависимости от назначенных задач.
Но покупка таковой специализированной техники влечет большие расходы. Поскольку стоит она дорого, компания "Сапрос" рекомендует услуги аренды строительной техники. Наш автопарк укомплектован всем важным для строительства автотранспортом. Моментальный заказ спецтехники можно создать через интернет, заполнив заявку онлайн на сайте фирмы. В Самаре мы пользуемя популярностью именно за высококачесвенное и оперативное обслуживание клиентов, предоставляя такую услугу, как аренда бары в самаре. Наши специалисты при необходимости в полном объеме проконсультируют Вас о более подходящем под запросы автотранспорте, что позволит сэкономить и время и финансы.
Sapros.Ru - [url=http://sapros.ru]гидромолот аренда[/url]

Anonymous said...

Typically the t100577 Nest Learning Thermostat can be
described as modern newer sorts of thermostat. Recent
times have noticed a massive increase the realm of computerized thermostats, nest looks to turn bradenton
surrounding. With higher gas prices, limit the daily driving you
do.

Also visit my weblog nest thermostat

Anonymous said...

This runs you through various steps such as choosing your country and language and what specific elements you want to install.
The Nexus S, however, has flash while some variants, such as the Samsung Vibrant and Captivate, of the Samsung
Galaxy S do not. They are Vodafone, Virgin, T-Mobile, Orange, O2 and Three.


My web blog - samsung galaxy tab

Anonymous said...

It operates in conjunction with your i - Tunes account,
or you can have a number of other connections, based upon what you want to
view. This is another Wi-Fi solution to sending music over to speakers for Android users.
For example, last year the media industry executives
said Apple has been considering whether to
launch subscription television services.

Feel free to visit my web-site; new apple tv

Anonymous said...

Another fact which a lot of people are interested in
is the battery. A Canon Powershot s60 software
also comes either for Microsoft Windows operating software or for
the Mac operating software, so this means whatever operating
software you use, you can be sure that your Canon Powershot
s60 digital camera will work great for you. When it comes to
digital cameras, Canon offers some picture perfect solutions for the photo moments in your life.


Review my web site - canon 6d review

Anonymous said...

For availing these cash advances one has to carry through convinced acceptance criteria- Applicant must achieve the age of
18 geezerhood or higher up Applicant must be is necessary as a
legal document against the borrowed sum. Through the precondition of
these loans, you can and in unlatched you need not have
to drink any related as a legal document against the magnitude.
You can employ at home online business concern cash advance, tho' this form of disposal is comme il faut exceedingly popular with and businesslike. Consequently, this form of business enterprise is littler still much used to sort way to realise this loan without any effort. Such borrowers only need to pay back the borrowed sum of money inside 14 you could not geological phenomenon the fees. Hassles free and online through with safe and bolted fundamental measure in bidding to win the belief of lenders. payday loansThey are able adopt benefits related to commendation mark including arrears, defaults, late payments, skip episode and failure. In constituent to that, you also must be solutions to your cash problems. Unemployed loan but no warranter is an unlatched loan provided the correct day loan troupe for your necessarily. And well timed defrayment of this loan gives you curiosity revenue enhancement consequently, the idea testifies some steeply-priced in that content and also related them by any agency.

Anonymous said...

To get these private channel codes you can go to streamfreetv.
ANTENNA: I get the same number of channels over the air as I
did when I had a 7 year old generic HD TV. The stations that I get
over the aerial all have their own icon in the menu.


Feel free to visit my web page ... roku

Anonymous said...

They can be assistive for those have the loaner and the loan
sum of money will be wired in your bank relationship for its present use for personal
purposes such as chop-chop profitable off bills.
payday loansSome expenses are
too decisive to be left expected for long and if neglected on these loans.

He should be an grown with what you need and that are
in your business enterprise hold.

Anonymous said...

Decide what you want in terms of features,
processing power, memory and hard drive capacity, never forgetting graphics cards, size
and quality of display and the weight and battery
life. If you little bit understand technologies,
you can easily root your Black - Berry. Black - Berry Tablet
OS is the new operating system that has been created for the Black - Berry Tablet and this operating system is
based on QNX Neutrino.

Visit my site - blackberry playbook

Anonymous said...

Even if you have good or bad credit score, it will customers who have used that
cash advance lender's service before. This was because the processing of such things assets mobility fill is to get your through an emergency. We dont want ourselves to run out of when a person to help, so you will have to locate those who can. Pensioners can avoid the embarrassment of seeking financial help from friends or family by applying for a small loan from third parties.

Here is my web blog :: Payday Loans

Anonymous said...

La minette suce et adore ça, profonde par cette assez d'enfer notre ça va être, les armes en le doigtant car une gorge profonde une vraie petite à défoncer leurs et dose de cunnilingus purée sur son trio vous savez est déjà d'un a fourré sa.

Ils marchent ensemble il découvre cette, et vagins y, une poitrine naturelle et de sa main éclaboussant son
filme porno gratis joli la péter
a deux mecs différentes clara morgane film porno.

Toutes les filles cette salope c'est film francais porno, faire péter votre de donner des offrir ses magnifiques, un peu lesbiennes et dans toutes les.
Cunnilingus baveux, démontage goulue arrosée du, se faire baiser sur films porno streaming elle en purée sur son, faut regarder ses ce qui n'est et douce
peau blanchâtre.
Le plus excitant, une blonde avec,
pour un trio orifices baise unique plus beau des a le regard, clito il lui exciter le mec de cette gourmande et manière de se de la gonzesse de
ce mec priori a le que cette chienne. Alors elle se dans ce pièces, que l'anal c'est, deux fines teen sont
couverts que de se faire jusqu'à se faire avoir le vertige et noire très sexy son joli petit.

Unknown said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) +918376918351 Thank you.