Харьцангуй давуу талын зарчим

Харьцангуй давуу талыг тодорхойлохын тулд дор хаяж хоёр бараа, мөн тухайн хоёр бүтээгдэхүүний хязгаарлагдмал нөөцийн хүрээнд үйлдвэрлэдэг хоёр бүс газар байх шаардлагатай шаардлагатай. Жишээлбэл, Ehrenberg and Smith (1997), page 136 –д тодорхойлсон жишээг авч үзье.

Хоёр барааг нь хүнс болон хувцасыг авч үзэх ба хүнсний үнэ нь АНУ-д 0.50 нэгж хувцастай тэнцүү бол хувцасны үнэ нь 2 нэгж хүнстэй тэнцүү болно. Мөн Хятад улсад хүнсний үнэ 1,67 нэгж хувцастай тэнцүү бол хувцасны үнэ 0,60 нэгж хүнстэй тэнцүү гэж үзнэ. Эндээс бид АНУ бол хүнс үйлдвэрлэлд харьцангуй давуу талтай, харин Хятад улсын хувьд хувцас үйлдвэрлэхэд харьцангуй давуу талтай гэдгийг харж болно. Энэ нь АНУ хязгаарлагдмал нөөцөө хүнс үйлдвэрлэхэд зарцуулж, харин Хятад улс хязгаарлагдмал нөөцөө хувцас үйлдвэрлэхэд зарцуулаж хоорондоо худалдаа хийвэл энэ нь хязгаарлагдмал нөөцийн хувьд хамгийн үр ашигтай хуваарилалт болохоос гадна ашгийг бууруулахгүйгээр хүнс бас хувцасны үнийг илүү бага байлгах боломжтой.

Алдарт эдийн засагч Дэвид Рикардо 1800-аад оны үед Британийн ноос болон Португалийн дарсны жишээн дээр үүнийг тодорхойлсон.


No comments: