CGEM-Онолын талын судалгааны ажлууд

Ерөнхий тэнцвэрийн загвар нь Arrow, Debreu нарын тодорхойлсон ерөнхий тэнцвэрийн бүтэц болон эдийн засгийн бодит өгөгдөл дээрх эрэлт, нийлүүлэлт, тэнцвэрт үнэ болон сонгогдсон зах зээлүүдийн олонлогийн тооцоололоос бүрдэх болно. Ерөнхийн тэнцвэрийн загвар нь эдийн засгийн туршилт шинжилгээ, нийт баялагын шинжилгээ болон бусад олон бодлого боловсруулалтад зах зээлийн нөлөөлөл, татвар, татаас, улсын шилжүүлгүүд болон ямар нэгэн төрлийн квотууд хэрхэн нөлөөлж байдгийг судалхад хамгийн өргөнөөр хэрэглэгддэг загвар юм.

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын гол бүтэц, хэмжих шийдвэрлэх аргууд нь элбэг боловч хөлгөн байдлаар тархсан байдаг ба эдгээр нь судлагдахууны өөр өөр үзэл бодлуудыг илэрхийлсэн дэд олонлог хэлбэртэй байдаг. Ерөнхий тэнцвэрийн загварын санааг ашигласан олон тооны өгүүлэлүүд байдаг ба эдгээрээс зөвхөн онолыг нь харуулсан хамгийн гол өгүүлэл бол e.g.,
Sue Wing 1998, мөн Bovenberg and Goulder 1996 нь загварын зөвхөн тэгшитгэлүүдийг холбогдох товч тайлбаруудтай үзүүлсэн байдаг.

Shoven, Whalley нар 1992 онд, Ginsburgh, Keyzer нар 1997 онд Lofgren et al 2002 онд ерөнхий тэнцвэрийн загварыг хэрэглээний талаас нь маш нарийн харуулсан гарын авлага, Rutherford 1995 онд, Ferris, Pang нар 1997 тус загварт numerical optimization-ийг ашигласан ба бүх хэсэгт нь өндөр түвшиний математик хийсвэрлэл ашигласан ба тэр үед энэ судалгааны ажлын гол мөн чанарыг нь хэн ч ойлгохгүй байсан. Devarajan et al 1997 онд, Rutherford 1999 онд, Rutherford, Paltsev нар 1999 онд, Paltsev 2004 онд ерөнхий тэнцвэрийн загварын үндэс, удиртгал маягийн хичээлүүд явуулж байсан ба тэд бүтэцийн тайлбар, дүрслэл болон тэдний хэрэглэдэг байсан зарим онцгой даалгаваруудыг гүйцэтгэх болон баримт бичиг боловсруулах зориулалттай програмуудыг заахыг илүүд үздэг байсан ба хэмжилтэнд зориулан ерөнхий тэнцвэрийн загварын онолын үндэс болон ерөнхий процесст шууд авч ашиглаж байв.

Эх сурвалж: CGEM and Their Use in Economy Wide Policy Analysis By Ian Sue Wing

No comments: