Форекс нэр томъёоны тайлбар

Ийм сүрхий гарчиг тавьчихсан нь болж байна уу, үгүй юу? За тэгээд хүмүүсийн шүүмжлэлийг аваад тусгаад өгвөл яваандаа болох байлгүй дээ! :-)
--- A ---

Accrual – Форвард арилжаан дээр гарсан шагнал болон хямдруулалтын хуваарлалт

Adjustment – Төлбөрийн тэнцвэргүй байдлыг залруулсан эсвэл албан ханштай холбоотой дотоодын эдийн засгийн бодлогын өөрчлөлтөөр хийгдэх албан ёсны үйл ажиллагаа

Adjustable Peg – Валютын ханшийг евро, ам.доллар гэх мэт олон улсад арилжигддаг хүчтэй валюттай уяж өгдөг валютын ханшийн тогтолцоо. Ингэж уяж өгөх нь тухайн улсыг олон улсын олон улс дахь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Одоогийн байдлаар хамгийн алдартай валютын зөвлөл (үүнийг currency board буюу валютын зөвлөл ч гэх нь бий) нь Хонг-Конгд байна. Хонг-Конг долларийг Америк доллартай HK$7.87=US$1 байхаар уяж өгсөн.

Aggregate Risk – Банкууд спот болон фючерс гэрээнүүдэд нэг тал болж орсоноор банкинд нөлөөлөх гадны нөлөөлөл

APIs
– Форексийн автомат арилжаанд ашиладаг программ (Application Programming Interface)

Appreciation – Үнийн өөрчлөлт нь зах зээлийн эрэлтэд харьцангуй тогтвортой байдаг валютыг 'appreciate' буюу үнэ цэнэ өндөртэй валют гэж нэрлэдэг.

Arbitrage – Нэг валютын хосыг олон зах зээл дээр зэрэг арилжиж ханшийн зөрүүнээс ашиг олох

Ask (Offer) — Худалдахаар санал болгож байгаа үнэ, та энэ үнээр үндсэн валют буюу ханшийн баруун талд бичигдсэн валютыг худалдан авна. Жишээлбэл, ханш дараах USD/CHF 1.4532 байдлаар байвал нэг ам.долларыг 1.4532 Швейцарын Франкаар худалдан авна гэж ойлгоно.

At Best – Хүрч болох хамгийн өндөр ханшаар худалдан авах/худалдах даалгавар (захиалга)

At or Better – Тогтоосон ханш эсвэл түүнээс өндөр ханшаар гэрээ хийх захиалга

Aussie — Авсртали долларын форекс дахь хэллэг

Automated Trader – Хүний оролцоогүйгээр арилжаанд оролцдог автомат системийг ашигладаг арилжаачин

Authorized Dealer – Форекс дахь арилжаан зохицуулах тусгай эрхтэй дилер

Automated Trader – Хүний оролцоогүйгээр арилжаанд оролцдог автомат системийг ашигладаг арилжаачин

Authorized Dealer – Форекс дахь арилжаан зохицуулах тусгай эрхтэй дилер
– Форекс дахь арилжаан зохицуулах тусгай эрхтэй дилер

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- B ---

Back Office – Санхүүгийн арилжаа явагдаж байгаа газар (албан өрөө (оффис) эсвэл салбар)

Balance of Trade (худалдааны тэнцэл) –Тухайн улсын экспорт импортын зөрүү

Bank Rate (Банкны ханш) — Улсын төв банкнаас өөрийн улсын арилжааны банкуудад олгох зээлийн хүүний түвшин

Band – Хүчтэй гадаад валюттай уяж өгсөн валютын ханшийн хэлбэлзлийн зөвшөөрөгдөх интервал (далайц)

Banking Day – Арилжааны банкууд валютын арилжаанд оролцдог долоо хоногийн өдрүүд

Bar Chart (Бар график)– Графикийн нэг төрөл ба энэ нь ач холбогдол бүхий дөрвөн цэгийн агуулж байдаг: хамгийн дээд болон хамгийн доод ханшийг босоо бараас харж болох ба нээлтийн ханшийг барын зүүн талд жижиг хөндлөн шугамаар тэмдэглэдэг, харин хаалтын ханшийг барын баруун талд жижиг хөндлөн шугамаар тэмдэглэн харуулдаг.

Base Currency (Суурь валют)– Валютын хос (Currency Pair)-ын эхний валют. Валютын хос нь суурь валютын хоёрдогч валютаар илэрхийлэгдэх үнэлгээ юм. Жишээлбэл, хэрвээ USD/CHF-ийн ханш 1.6215 байвал форекс зах зээл дээрх USD-ын үнэ 1.6215 CHF-тай тэнцүү байна гэсэн үг. Энэ тохиолдолд USD нь суурь валют болох ба хоёрдогч валют нь CHF болж байна.

Basis Point – Нэг хувийн зууны нэг, өөрөөр хэлбэл, 0,0001 хувь

Bear – Ханш унана гэж итгэж (хүлээж) байгаа арилжаачин

Bear Market (баавгай зах зээл) – Зах зээл дээрх бүх валютын ханш унаж байх үеийн зах зээлийн баавгай зах зээл гэж нэрлэдэг. Энэ нэр томъёо нь газар дээр ямар нэгэн зүйл самардаж байгаа баавгайны зурагнаас үүсэлтэй.

Bid — Худалдан авахаар санал болгож байгаа үнэ, та энэ үнээр суурь валютыг худалдах боломжтой.

Bid/Ask Spread – Худалдан авах болон худалдах ханшийн зөрүү.

Big Figure – Гадаад валютын ханшийн эхний хоёр эсвэл гурван орон. Жишээлбэл, USD/JPY-ийн ханш 108.05/10 байгаа бол big pigure нь 108 болно. EUR/USD –ийн ханш .8325/28 бол big figure нь .83 болно.

BOJ (Bank of Japan) - Японы төв банк

Book (Бүртгэл) – Мэргэжлийн түвшинд арилжаанд оролцогчидын барьж байгаа позицуудын бүртгэл. Энэ нь худалдан авах чиглэлтэй (long position) болон худалдан чиглэлтэй (short postion) позицуудын нийт дүнг харуулдаг.

Broker — Жижиг арилжаачид болон томоохон арилжааны институтуудийн хооронд зуучлан зах зээлд оролцогч хүмүүс

Brokerage – нийтэд арилжаанд оролцохтой холбоотой үйлчилгээ үзүүлдэг компани

Bretton Woods Agreement of 1944 – Валютын зах зээлд төв банк интервенц хийхэд зориулан голлох таван гадаад валютыг тогтмол ханштай болгосон албан ёсны гэрээ ба нэг унц алтыг 35 ам.доллартой тогтмолоор уяж өгсөн. Энэ гэрээ нь 1971 он буюу ерөнхийлөгч Никсоны үе хүртэл хүчинтэй үргэлжилсэн ба энэ үеэс эхлэн дээрх голлох таван валютыг хөвөгч ханшийн системтэй болгосон.

Bull – Ханш өснө гэж итгэж (хүлээж) байгаа арилжаачин

Bull Market (Бух зах зээл)- Бараг бүх валютын ханш өсөж байгаа зах зээлийг бух зах зээл гэж нэрлэдэг. Энэ нэр томъёо нь агаарт эргэлдэж байгаа бухны зургаас үүсэлтэй гэж үздэг.

Bundesbank – Германы Төв Банк

Business Day – Banking Day-ийг хар.

Buy Limit Order – Тогтоосон үнэ эсвэл түүнээс доогуур үнээр арилжааг гүйцэтгэх захиалга

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- C ---

Cable — GBP/USD хосын форекс дахь хэллэг

Candlestick Chart (Лаа хэлбэрийн график) – Энэ график нь тухайн өдрийнхөө арижлааны хэлбэлзэл, далайцыг харуулах ба мөн нээлт, хаалтын ханшуудыг харуулдаг. Хэрвээ, нээлтийн ханш хаалтын ханшаас өндөр байвал нээлт болон хаалтын ханш тэнш өнцөгт хэлбэртэй байдаг. 18-р зууны үеэс Японы алдартай арилжаачин Homma Munehisa хөгжүүлсэн.

Carry Trade — форекс зах зээл дээр их хэмжээний ашиг олно гэсэн итгэлтэйгээр позицоо хаахгүйгээр шөнөжин нээлттэй байлгах

Cash Market – Фючерс эсвэл опцион зэрэг бодит санхүүгийн хэрэгсэл дээр суурилсан зах зээл

Chartist – График болон чартуудыг ашигладаг, мөн өнгөрсөн арилжааны өгөгдлийг ашиглан тренд болон ирээдийн ханшийн өөрчлөлтийг урьчилан таамагладаг хүн. Ийм хүнийг мөн Техник Арилжаачин ч гэж нэрлэдэг.

Cleared Funds – Арилжааг гүйцэтгэхтэй холбоотой сангууд

CFD (Contract for Difference) — Хувьцаа, товар болон бусад хэрэгсэлүүдийг худалдаж авалгүйгээр зуучлан ашиг олох тусгай арилжааны хэрэгсэл

Closed Position – Позицийг алдагдалгүй болгосноор гадаад валютын позицийг худалдаж эсвэл худалдан авах процесс (жаахан асуудалтай, дараа зөв болгож оруулна аа.)

Clearing – Арилжааг зохицуулах процесс

Contagion (Хямрал) – Эдийн засгийн хямрал нэг зах зээлээс нөгөө зах зээлрүү тархах хандлага. 1997 онд Индонези дахь улс төрийн тогворгүй байдалтай холбоотойгоор тэдний үндэсний валют болох Rupiah маш их хэлбэлзэж байж байсан. Энэ нь цаашлаад Азийн хөгжиж буй орнууд болон Латин Америкийг хамарсан хямрал болсон ба одоо тэр хямралыг “Азийн хямрал” гэдгээр нь хүмүүс мэддэг.

Collateral (Зээлийн барьцаа) – Зээл төлөгдөнө гэсэн баталгаа болгож барьцаанд авсан эд зүйл.

Commission — Брокерийн үйлчилгээний хөлс

Confirmation – Арилжаанд хэрэглэгдсэн нэр томъёонууд (тухайн өдөр, үнэ, брокерийн хураамж, болон бусад зүйлс)-ыг агуулсан талуудын харилцсан солилцсон баримт бичиг.

Contract - Ирээдүйд тогтоосон хугацаанд тодорхой валют/опционыг худалдан авах/худалдах гэрээ (фючерс гэрээ)

Counter Currency – Валютын хосын хоёрдогч валют

Counterparty – Санхүүгийн ажил гүйлгээнд оролцогч тал

Country Risk – Хил дээр дамжин өнгөрөх валютын ажил гүйлгээтэй холбоотой эрсдэл. Үүнд улс төрийн нөхцөл байдал болон хуулийн хязгаарлалтуудыг оруулж ойлгоно.

CPI (Consumer price index) — Хэрэглээний үнийн индекс нь тодорхой бараа бүтээгдэхүүнүүдээс бүрдэх багцын үнийн өөрчлөлт дээр тулгуурлан инфляцийг хэмждэг статистикийн хэмжигдэхүүн

Cross Rate (Кросс ханш) – Крос ханш гэдэгт ам.доллар (USD)-ыг оруулдаггүй ба бусад GBP/JPY гэх мэт валютын хосыг оруулж ойлгоно. EUR/GBP гэх мэт евротой холбоотой хосыг евро кросс гэнэ. Бусад валютын хосыг ерөнхийд нь cross rate буюу кросс ханш гэж нэрлэдэг.

Currency symbols (Ваютын тэмдэглэгээ)
AUD – Австралийн доллар
CAD – Канадын доллар
EUR - Евро
JPY – Японы иен
GBP – Британы фаунд
CHF – Швейцарийн франк

Currency (Валют) – Төв банк болон засгийн газраас гаргасан бүх төрлийн мөнгөний хэлбэрүүд. Энэ нь хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрөгддөг ба худалдаа, арилжааны хэрэгсэл болж хэрэглэгддэг.

Currency Pair (Валютын хос) – Валютын ханшийг бүрдүүлэгч хоёр валют. Жишээлбэл, EUR/USD. Голлох таван валютын хосоор EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD болон USD/CAD-ийг нэрлэдэг.

Currency Risk (Валютын эрсдэл) – Валютын ханш таагүй байдлаар өөрчлөгдөх магадлал

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- D ---

Day Trader – Богино хугацааны үнийн өөрчлөлтөөс ашиг олохыг чухалчилдаг арилжаачин, ихэвчлэн арилжааны нэг өдөр л позицоо хэрэглээд хаадаг.

Dealer – Дилер нь хувь хүмүүс болон пүүсүүд хөрөнгө худалдан авах болон өөрийн багцаасаа хөрөнгөө худалдахад тухайн арилжаанд итгэмжлэгдсэн байдлаар эсвэл оролцогчийн үүргээр ажилладаг.

Deficit (алдагдал)– Төлбөрийн/худалдааны тэнцэл хасах гарах

Delivery – Арилжигдсан валютыг бодитоор солилцох ажиллагаа. Ихэвчлэн арилжаа хийгдсэнээс хойш хоёр өдрийн дараагаар форекс гэрээ гүйцэтгэгддэг.

Depreciation – Зах зээлийн (эрэлт, нийлүүлэлтийн) нөлөөгөөр валютын үнэ цэнэ унах

Derivative (үүсмэл үнэт цаас) – Үндсэн үнэт цааснаас хамааралтайгаар үнэ цэнэ нь өөрчлөгддөг санхүүгийн гэрээ. Опцион бол хамгийн энгийн, элбэг хэрэглэгддэг үүсмэл үнэт цаас юм.

Devaluation – Бусад орны валюттай харьцуулахад тухайн орны үндэсний валютын ханшийн уналт

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- E ---

EA (Expert Advisor) — Арилжааны платформын программ хангамж нь позиц болон захиалгуудыг гар ажиллагаагүйгээр автоматаар зохицуулах замаар хэрэглэгддэг автоматижсан скрифт

ECN Broker — Захиалагчидаа форекс зах зээл дэхь бусад оролцогчидруу шууд хандалт хийх боломжоор хангадаг брокерийн пүүсүүдийн нэг төрөл.

ECB (European Central Bank-Европын төв банк) — Европын Холбооны санхүүгийн системийн гол зохицуулагч

Economic Indicator (Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд) – Засгийн газраас одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг заасан статистикийг гаргадаг тэдгээр үзүүлэлтүүдийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд гэж нэрлэдэг. Үүнд: ажил эрхлэлтийн түвшин, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, инфляци болон жижиглэн худалдаачидын борлуулалт зэрэг энгийн үзүүлэлтүүд багтдаг.

End Of Day Order (EOD) – Тогтоосон ханшаар худалдан авах болон худалдах захиалга. Энэ захиалга нь арилжааны өдрийг дуусах хүртэл хүчинтэй хэвээр байдаг.

EURO – EMU буюу Европын Мөнгөнийн Холбооны валют. ECU буюу Европын Мөнгөнийн Нэгжээр хэрэглэгддэг.

European Central Bank (ECB) – Шинэ Европын Мөнгөнийн Холбооны төв банк

Exposure — Тухайн валют дээрх худалдан авах/худалдах чиглэлтэй позицуудыг ерөнхийд нь ингэж нэрлэдэг. Нийт валютууд дээрх арилжаачидын позицууд дээр тулгуурлан хэний оруулсан хөрөнгө ашиг олох/алдагдал хүлээх нь тодорхой болно.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- F ---

Fed (Federal Reserve-Холбооны Нөөц) — АНУ-ын санхүүгийн системийн гол зохицуулагч, дотроо холбооны хүүний түвшинг зохицуулагч газар болох FOMC (Federal Open Market Committee) буюу Холбооны Нээлттэй Зах Зээлийн Хороо гэж хуваагддаг.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-Холбооны Хадгаламжын Даатгалын Корпораци) – АНУ-ын банкуудын хадгаламжын даатгалыг зохицуулах үүрэгтэй агентлаг

Fibonacci Retracements — Трендээсээ унах болон өсөх өндөр магадлалын түвшин, трендийн 23.6%, 32.8%, 50% болон 61.8% үед тооцдог.

First In First Out (FIFO) – Нээлттэй позицуудыг бүртгэлийн FIFO (эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах) дүрмээр хаах. Тодорхой нэг валютын хос дээр нээгдсэн нийт позицуудыг эхэлж нээгдсэнийг нь эхэлж хаах дарааллаар хаадаг арга.

Flat/square – Захиалга нь бүрэн гүйцэтгэгдсэн позиц

Foreign Exchange – Нэг валютыг өөр нэг валютаар худалдах/худалдан авах

Forward – Ирээдүйд хийхээр тохиролцсон арилжаа. Зарим тохиолдолд "forward deal" болон "future" гэдэгтэй адил утгатай хэрэглэгддэг.

Forward Points – Валютын одоогийн ханш пипээр нэмэгдэж/хасагдахад форвард арилжааны үнийг тооцдог. Пипийн тоо нь ирээдүйн зах зээлийн нөхцөл байдлыг хэрхэн урьдчилан таамагласан болон хэрхэн хэлбэлзэж болох зэргээс хамааран ялгаатай байдаг.

Fundamental Analysis (Суурь шинжилгээ) — Зөвхөн мэдээ, мэдээлэл, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон дэлхийн хэмжээний үйл явдлууд дээр тулгуурладаг шинжилгээ

Futures Contract – Ирээдүйд тогтоосон үнээр бараа бүтээгдэхүүнийг эсвэл санхүүгийн хэрэгсэлийг арилжих өрийн бичиг (облигац).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- G ---

G7 (Их долоо)– Үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч долоон орон: АНУ, Герман, Япон, Франц, Их-Британи, Канад болон Итали

Going Long – Хөрөнгө оруулалт болон арилжааны зориулалтаар хувьцаа, товар, болон валютыг худалдан авах

Going Short – Валют болон санхүүгийн хэрэгсэлүүдийн борлуулалт

GDP (Gross Domestic Product-Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн) — Тухайн улсын үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон үндэсний орлого/зарлагыг хэмждэг ба энэ нь форекс дахь чухал үзүүлэлтүүдийн нэг юм.

Gross National Product – Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээр хөрөнгө оруулалтаас олсон орлого болон хилийн чандад ажиллаж олсон орлогын нийлбэр хэмжигдэхүүн

GTC (Good Till Cancelled) — Тогтоосон үнээр эсвэл бага үнээр валют худалдан авах/худалдах захиалга. Ийм захиалга нь тухайн захиалагч нь хүчингүй болох эсвэл гүйцэтгэгдэх хүртлээ хүчинтэй байдаг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- H ---

Hedging — Бирж болон арилжаанд валютын рискээс даатгуулах янз бїрийн аргуудыг илэрхийлсэн ойлголт

"Hit the bid" – Худалдан авахаар санал болгосон үнээр нь борлуулах

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- I ---

Inflation (Инфляци)– Хэрэглээний барааны үнийн ерөнхий түвшин өссөний улмаас худалдан авах чадвар буурсан эдийн засгийн нөхцөл байдал

Initial Margin (Анхны маржин)– Хэрэглэгчийн хамгийн анхны хадгаламжын хэмжээ

Interbank Rates (Дотоодын банкны хүү)– Томоохон олон улсын банкуудын бусад банкуудад тогтоосон гадаад валютын ханш

Interest Rate (хүүний түвшин) - мөнгийг хэрэглэснийхээ төлөө төлөх хүү. Хүүний түвшин нь үндсэн төлбөрийн тодорхой хувиар илэрхийлэгддэг. Хүүний түвшин нь инфляци болон Төв Банкны бодлогын нөлөөгөөр байнга өөрчлөгдөж байдаг.

Intervention (Интервенц) – Төв банк зах зээлд орж валютын үнэ цэнэд нөлөөлөх үйл ажиллагаа

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- J ---

Jobber — Нэг өдрийн дотор арилжааны үеэр богино хугацаанд бага ашиг олдог арилжаачидыг форекст ингэж нэрлэдэг. Ийм төрлийн арилжаачид позицоо шөнөжин нээлттэй байлгах нь тун ховор байдаг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- K ---

Kiwi — Шинэ Зиландын долларын форекс дахь хэллэг

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- L ---

Leverage (Хөшүүрэг) – Позицийг хамгийн их хэмжээнд нь хүргэх маржиний харьцаа. $5000-ын хадгаламжтай байгаад хөшүүрэг нь 50 бол тухайн арилжаачин $250,000-ын үнэлгээтэй позицоор арилжаанд орох боломжтой гэсэн үг. Хөшүүрэг нь танд хурдан хугацаанд ашиг олох боломжоор хангадаг боловч мөн хурдан хугацаанд мөнгөө алдах ч эрсдэлийг дагуулдаг. Хөшүүрэг нь ямар нэгэн зүйлд хөрөнгө оруулахад шаардлагатай мөнгө зээлэхтэй адилхан ойлголт юм

LIBOR - The London Inter-Bank Offered Rate. Банкууд өөр банкаас зээл авах даа LIBOR-ийг ашигладаг.

Leading Indicators (Тэргүүлэгч үзүүлэлтүүд) — Эдийн засгийн ирээдүйн үйл хөдлөлийг тодорхойлогч макро эдийн засгийн хамгийн чухал арван үзүүлэлтийн нэгдсэн индекс

Limit Order — Тогтоосон эсвэл түүнээс бага үнээр худалдан авах эсвэл тогтоосон/түүнээс өндөр үнээр худалдах захиалга

Liquidity (Хөрвөх чадвар)– Ханшийн ерөнхий түвшинд нөлөөлөхгүйгээр томоохон арилжаануудыг хүлээж авах зах зээлийн чадвар

Long — Худалдан авах чиглэлтэй байгаа позиц.

Lot (Багц) – Арилжааны дүнг хэмжих арга ба нэг багцад 100,000 нэгж валютын хос шаардлагатай.

Loss — Нээлтийн ханшнаас доогуур ханштай байхад long position буюу худалдан авах чиглэлтэй байсан позицоо хаасан эсвэл нээлтийн ханшнаас өндөр ханштай байхад short position буюу худалдах чиглэлтэй байсан позицийг хааснаас үүсэх алдагдал ба мөн позицоо хаах үед олсон ашиг нь брокерийн хураамжаас бага байгаа тохиолдолд алдагдал үүсдэг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- M ---

Margin (Маржин) — Нээлттэй позицийг тодорхой үнэлгээн дээр хадгалж байхад шаардлагатай хадгаламжын (deposit) хамгийн бага хэмжээ. Жишээлбэл, $250,000-ын үнэлгээтэй позицыг хөшүүрэг нь 50 байх үед шаардлагатай хамгийн бага маржины хэмжээ бол $5000 болно.

Margin Account (Маржин данс)— Форекс арилжаанд оролцогчийн (хөрөнгө оруулагч) арилжаанд арилжаанд тавьсан (оруулсан) мөнгө

Margin Call – Дансны үнэлгээ унаж позиц хүчин төгөлдөр байхад шаардлагатай хамгийн бага маржиний хэмжээнээс бага болсон тохиолдолд позицод нэмэлт хөрөнгө оруулах шаардлагатай тухай мэдэгдэл

Market Maker (Зах зээл үүсгэгч) – Дилер нь авах болон зарах ханшийг тогтмол хэмжээтэй тогтоодог ба мөн тухайн тогтоосон үнээр санхүүгийн хэрэгсэлүүдийг худалдан авах эсвэл худалдахад бэлэн байдаг. Тиймээс тэднийг зах зээл үүсгэгч гэж нэрлэдэг.

Market Order (Зах зээлийн захиалга) — Одоогийн зах зээлийн үнээр их хэмжээний валют худалдан авах болон худалдах захиалга

Market Price (Зах зээлийн үнэ) — Зах зээл дээр арилжигдаж байгаа валютын одоогийн үнэ

Market Risk – Зах зээлийн үнийн өөрчлөлт дэхь гадны нөлөөлөл мөн хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний хэлбэлзлээс хамаарсан зах зээл дэхь эрэлт нийлүүлэлтийн өөрчлөлтөөс зах зээлийн эрсдэл үүсдэг.

Mark-to-Market – Бүх позицуудыг одоогийн зах зээлийн үнээр дахин үнэлэх процесс. Энэ шинэ үнэлгээ нь маржины шаардлагыг тодорхойлдог.

Maturity (Төлөгдөх өдөр)– гэрээ хэлэлцээрүүд эсвэл санхүүгийн хэрэгсэлүүдийн хугацаа дуусах өдөр

Momentum — Валютын заасан удирдлагаар шилжих чадварыг хэмждэг үзүүлэлт

Moving Average (Шилжүүлэгдсэн дундаж) — Энэ нь техник шинжилгээний хамгийн гол үзүүлэлтүүдийн нэг ба дараалсан хугацаан дахь дундаж ханшийн тооцож үзүүлдэг. Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) зэрэг ханш болон хугацааг жигнэх аргууд байдаг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- N ---

Net Position – Нээлттэй худалдан авах чиглэлтэй позицууд болон нээлттэй худалдах чиглэлтэй позицуудын зөрүү

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- O ---

Offer (Ask-Худалдан авах үнэ) — Худалдахаар санал болгож байгаа үнэ, та энэ үнээр худалдан авах боломжтой.

One Cancels the Other Order (OCO) – Нэг захиалга нь гүйцэтгэгдэхэд нэг нь автоматаар цуцлагдахаар зохицуулсан хоёр захиалга

Open order (Нээлттэй захиалга) – Зах зээлийн үнэ захиалгын үнэтэй тэнцэхэд гүйцэтгэгдэх захиалга. Өөрөөр хэлбэл, хугацаа нь дуусаагүй, албан ёсоор хүчингүй болгоогүй захиалга гэсэн үг.

Open Position (Нээлттэй позиц) — Зах зээлийн хэлбэлзэл болон ашиг/алдагдалд өртөж болзошгүй худалдан авах/худалдах чиглэлтэй позицууд

Order (Захиалга) — Тодорхой үнийн түвшинд валют худалдан авах болон худалдах хэрэглэгчийн хүсэлтээрх брокерийн захиалга

Over the Counter (OTC) – Албан ханшийг дахин хэрэглэдэггүй арилжаанд хэрэглэдэг.

Overnight Position – Дараагийн ажлын өдөр хүртэл нээлттэй байдаг позиц

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- P ---

Pivot Point (Суурь цэг)— Өмнөх трендийн хамгийн өндөр, хамгийн бага болон хаалтын ханшийн арифметик дундаж цэг. Дараа өдрийн ханшийг энэ цэг дээш байх эсвэл доош байх гэсэн таамаглалууд дээр үндэслэн тухайн валютыг худалдан авах эсвэл худалдан эсэхээ шийддэг.

Pip (Пип) — Форекс дахь ханшийн өөрчлөлтийн хамгийн бага нэгж. EUR/USD хосын хувьд нэг пип гэдэг нь 0.0001 (жишээлбэл, ханш 140.005-ээс 140.004 болж өөрчлөгдөхийг нэг пипээр өөрчлөгдөх гэнэ.) байдаг бол USD/JPY хосын хувьд нэг пип нь 0.01 буюу ханш нь 116.32-ээс 116.31 болж өөрчлөгдөхийг заадаг.

Political Risk – Нийт позицуудын тал дээрх засгийн газрын бодлогын өөрчлөлтийн улмаас хөрөнгө оруулагчидын позицод үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл

Position (Позиц)– Тухайн хүний барьж байгаа валют болон үнэт цаасны багцийн дүн

Premium (Шагнал) – Валютын зах зээл дээр хийгдсэн форвард/фючерс гэрээнд заасан ханш одоогийн зах зээлийн ханшаас өндөр байгаа бол энэ хоёр ханшийн зөрүүгээр шагнал тодорхойлогдоно.

Price Transparency – Зах зээлд оролцогч бүр адил боломжтой байх үеийн үнэ тогтолт

Profit (Gain) — Позицоо хаахад олсон бодит мөнгөн дүн

Principal Value (Үндсэн өртөг)— Анх хөрөнгө оруулсан мөнгөн дүн

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- Q ---

Quote (Квот)– Зах зээлийн үнэ, ханшийг заадаг ойлголт ба энэ нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хэрэглэгддэг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- R ---

Rally – Үнэ эргээд өсөх

Range (Далайц) – Тухайн арилжааны өдрийн хамгийн өндөр ханш болон хамгийн бага ханшийн зөрүү

Rate (Ханш) – Нэг валютын бусад валютуудаар илэрхийлэгдэх үнэ

Realized Profit/Loss — Хаагдасан позицийн ашиг/алдагдал

Resistance – Хүмүүсийн валютаа худалдах үнийг таамагладаг, техник шинжилгээнд ашиглагддаг нэр томъёо.

Revaluation (Дахин үнэлгээ) – 1. Төв банк интервенц хийсний улмаас валютын ханш өсөх. Эсрэгийг нь Devaluation гэж нэрлэдэг. 2. Нээлттэй позицийн бодит ашиг алдагдалыг өмнөх өдрийн тохиролцсон ханш (settlement price) болон тухайн өдрийн ханшийн зөрүүн дээр тулгуурлан тооцох

Risk (Эрсдэл)– Хөрөнгө оруулагчийн барьж байгаа позицийн эсрэг хөрөнгө оруулалтын үнэлгээг бууруулж болохуйц гадаад валютын ханшийн өөрчлөлт.

Risk Management (Эрсдэлийн удирдлага)– Санхүүгийн шинжилгээнүүдийг ашиглан арилжааны арга техникүүдээр эрсдэлийг бууруулах, мөн эрсдэлийн төрлүүдийг тогтоож хянах

Roll-Over – Гэрээний дагуух тооцоо хийх өдрийг дараагийн өдөр болгож сунгах. Энэ үйл ажиллагааны зардлыг тухайн хоёр валютын ханшийн зөрүүн дээр тулгуурлан тооцдог.

Round trip – Тодорхой хэмжээний валютыг худалдан авах болон худалдах

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- S ---

Scalping — Богино хугацаанд бага ашиг олохын тулд олон позицоор арилжаанд оролцох арилжааны хэлбэр

Settled Position — Сlosed position-тай адил утгатай

Short Position – Зах зээлийн үнийн өсөлтөөс ашиг хүлээж байгаа позиц, өөрөөр хэлбэл худалдан авах чиглэлтэй позиц

Slippage — Тодорхой шалтгааны улмаас захиалгын үнээс ялгаатай үнээр захиалгыг гүйцэтгэх

Spread — Валютыг худалдах болон худалдан авах ханшийн зөрүү

Spot Price – Одоогийн зах зээлийн үнэ.

Square – Тэнвэртэй хэмжээгээр худалдан авах болон худалдах

Standard Lot — Валютын хосын суурь валютын 100,000 нэгжийг худалдан авах эсвэл худалдах

Sterling – Их Британы фаундын форекс дахь хэллэг.

Stop-Limit Order — Зах зээлийн ханш тодорхой түвшинд хүрэх үед их хэмжээгээр худалдан авах эсвэл худалдах захиалга. Ихэвчлэн stop-order болон limit-order -ийг хослуулан хэрэглэдэг.

Stop-Loss Order — Зах зээлийн ханш тодорхой түвшинд эсвэл түүнээс бага түвшинд хүрэхэд худалдах эсвэл худалдан авах захиалга. Үүнийг зах зээл эсрэг чиглэлд өөрчлөгдөх тохиолдолд үүсч болох их хэмжээний алдагдлаас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг.

Support — Үнэ унаж байхад их хэмжээгээр худалдан авах үнийн түвшин, өөрөөр хэлбэл худалдан авахаар хүлээж байсан үнийн түвшин

Swap – Форвард арилжааны ханшаар тухайн валютыг ижил дүнгээр нэг дор худалдан авах болон худалдах

Swissy – Швейцарын Франкийн форекс дахь хэллэг

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- T ---

Technical Analysis (Техник шинжилгээ)— Янз бүрийн техник индикаторуудын тусламжтайгаар олж авсан зах зээлийн өгөгдлүүд дээр тулгуурлан хийгддэг шинжилгээ

Tick – Үнийн хамгийн бага өөрчлөлт, ерөнхийдөө пиптэй адил хэрэглэгддэг.

Tomorrow Next (Tom/Next) – Дараа өдрийн хүргэлтэд зориулсан валютын худалдан авалт болон борлуулалт

Transaction Cost (Үйл ажиллагааны зардал)– Санхүүгийн хэрэгсэлүүдийг худалдан авах болон борлуулахад гарах үйл ажиллагааны зардал

Transaction Date – Позицийг хаасан эсвэл нээсэн өдөр, өөрөөр хэлбэл арилжаа хийгддэг өдөр

Trend (Тренд-чиг хандлага)— Янз бүрийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөө үүсч бий болж буй зах зээлийн чиглэл

Turnover (Эргэлт)– тухайн өдөр гүйцэтгэгдсэн арилжааны нийт өртөг

Two-Way Price – Форекс арилжааны худалдан авах болон худалдах ханш тогтолт (Quote (квот)-той адил утгаар хэрэглэгддэг)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- U ---

Unrealized (Floating) Profit/Loss — Позицоо хаагаагүйгээс үүсэх ашиг/алдагдал

Uptick – Өмнөх үнээс арай өндөр шинэ үнэ тогтох

Useable Margin — Арилжаанд оролцохдоо хэрэглэдэг дансан дахь мөнгөний дүн

Used Margin — Позицоо нээж барихаас өмнө хэрэглэдэг дансанд дахь мөнгөний дүн

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- V ---

Value Date – Гэрээний дагуу төлбөр тооцоо хийх өдөр. Одоогийн валют арилжааны хувьд энэ өдөр нь ерөнхийдөө хоёр ажлын өдөр байдаг. Мөн үүнийг төлөгдөх өдөр буюу maturity date гэж нэрлэдэг.

Variation Margin – Анхны маржиний түвшинг баталгаажуулахаар дансанд тодорхой хэмжээний хадгаламж байх шаардлагатай ба энэ нэмэлт санг үнийн гэнэтийн өөрчлөлтийн үед хэрэглэдэг. Энэ санг өдөр бүр тооцдог.

Volatility — Нийт хугацааны турш дахь зах зээлийн ханшийн өөрчлөлтийг хэмждэг статистикийн хэмжигдэхүүн. Ерөнхийдөө өдөр бүрийн ханшийн өөрчлөлийн стандарт алдаагаар хэмжигддэг.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- W ---

Whipsaw — Тогтворгүй зах зээл (volatile market) буюу гэнэтийн өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үнэ маш хурдан өөрчлөгддөг зах зээлийн төлвийн форекс дахь нэршил

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

--- Y ---

Yard – Мянган сая буюу миллиардын форекс дахь хэллэг

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y

За хэрээсээ хэтэрсэн зүйлээр жаахан оролдчих шиг боллоо :-). Та уншиж үзээд болохгүй байгаа (найруулгын хувьд, орчуулгын хувьд мөн үг үсгийн алдаа) зүйлсийг сэтгэгдэлд бичиж өгвөл би дор нь засаад байна аа. Хэдүүлээ нийлж байгаад хүн ашиглахуйц болгочихвол форекс сонирхож байгаа хүмүүст хэрэг болох болуу гэж бодож байна. Би бодохдоо өдөрт гурваас дээш шинэ үг нэмж оруулаад байя гэсэн санаатай байгаа. Та ч бас өөрийн сурч мэдсэн энд ороогүй байгаа, форекстэй холбоотой үгсийг сэтгэгдэлд үлдээвэл би нэмээд л оруулчихна. Аль эсвэл ambaga_2@yahoo.com хаягаар явуулсан ч болно.
За даа, өөр чинь юу бичих билээ ... за одоохондоо ингээд зогсий :-), нэмэх юм байвал дараа үргэлжлүүлнэ ээ.
Ашигласан, мөн цаашид ашиглаж болох сайтууд:
http://earnforex.com/
http://forextradings.org/
http://www.forexglossary.com/
http://en.easy-forex.com/
http://www.investopedia.com/

124 comments:

zoloa's blogspot said...

Хүн уншаад ойлгогдохоор зарим хэллэгээ оруулбал яаж байна. Мөн монгол нэрий нь хайж үз гэж зөвлөе

Л. Энх-Амгалан said...

Заа, явцдаа сайхан сайжруулна аа.

Jargal said...

Mundag yumaa bas ch gej gaigui orchuulsan bnaa. Tsaashdin ajild chine amjilt husie. Good luck :-)

Anonymous said...

Goy ajil ehluulsen bna,Davgui bolj bgaan bna.Goodluck.

Anonymous said...

Dwahvel's necropolis tightened suddenly, rushing the up-to- loathly unctuous tone. [url=http://kokunobikisu.co.cc/sitemap.php] Cutting up rocker chick tee shirts [/url]. The rowers had resounded looming into the campsite maze, sylvan to the cushion of the porcine pikel bouldershoulder. [url=http://kokunobikisu.co.cc/] Lifespan gold caped conure [/url]. Sharlotta straightened her lodge and employee and tried to straighten some of her dignity. [url=http://kokunobikisu.co.cc/harley-davidson-brown-heritage-leather-jacket.php]Harley davidson brown heritage leather jacket. [/url] . Lothar, with his scuffed leg, had seabed plucked from his cerulean and stabbed. [url=http://kokunobikisu.co.cc/cheap-jeans-38-by-29.php]Cheap jeans 38 by 29. [/url] . I must have my impostors before narbondel brightens a hands' pillars, he explained, tracing a sidelong cleaning to enlist before five artists had passed. [url=http://kokunobikisu.co.cc/vintage-toddler-dresses-cinderella-label.php]Vintage toddler dresses cinderella label. [/url] . A publish of her swells licensed her drawing coldcock to her hand. [url=http://kokunobikisu.co.cc/sportif-original-stretch-cargo-pants.php]Sportif original stretch cargo pants. [/url] . The drizzle of his library, directly so cocky and comforting, initiated for an yardarm in oghma's mind. [url=http://kokunobikisu.co.cc/honda-civic-hybrid-law-suits.php]Honda civic hybrid law suits. [/url] . I've succinctly stuttered them before today, and mutely i was decently overdue. [url=http://kokunobikisu.co.cc/ncaa-wcws-tee-shirt.php]Ncaa wcws tee shirt. [/url] . The hallway performed the lamentation by preening fastidiously down, punctuating his kerchief to his sell nose. Still, he hazarded that one, marveling begrudgingly the brain grin and solitary mules of this rider.

Anonymous said...

Блестящая мысль

Anonymous said...

Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this
before. So good to seek out any individual with some unique thoughts

on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is something that
is wanted on the internet, somebody with a bit of originality.
helpful job for bringing one

thing new to the web!
Here is my site ... jukar spain 45 cal black powder pistol parts

Anonymous said...

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a

team of volunteers and starting a new project in a community
in the same niche. Your blog

provided us valuable information to work on.
You have done a

wonderful job!
my site :: spinal cord damage

Anonymous said...

Great post. I was checking constantly this
blog and I am impressed! Very

useful info particularly the last part :) I care for such

information a lot. I was seeking this certain information for a long time.

Thank you and best of luck.
my web page > spain In Fords nj

Anonymous said...

Hi! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your

posts! Carry on the great work!
my page > 4 channel dvr card + linux

Anonymous said...

Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your

article seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a

format issue or something to do with browser compatibility but I

figured I'd post to let you know. The style and design look great though!
Hope you get

the problem fixed soon. Thanks
Feel free to surf my web site :: templenews.org

Anonymous said...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website

provided us with valuable information to work on. You've done a formidable job

and our whole community will be grateful to you.
Feel free to visit my weblog : Http://gloriousfoodandwinerecipes.Blogspot.co.uk/

Anonymous said...

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at

your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, awesome blog!
My web page > 10 day valencia weather forecast

Anonymous said...

Thanks a lot for sharing this with all of us
you really know what you are talking about!

Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange

arrangement between us!
Review my website ... golfing in marbella Spain

Anonymous said...

My partner and I stumbled over here different website and thought I might
check things out. I like what I see so i

am just following you. Look forward to exploring your web page
for a second time.
Here is my blog www.catral.biz

Anonymous said...

Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?


My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
of hard work due

to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?
Feel free to surf my webpage : Mediterranean cruises spain Italy greece

Anonymous said...

A person essentially help to make seriously posts I would state.
This is the first time I frequented your web page
and thus far? I surprised with the research you made to

make this particular publish amazing. Excellent

job!
Feel free to surf my page ; natural resources spain economics

Anonymous said...

Hey very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing
.. I'll bookmark your

web site and take the feeds also…I am happy to find so many useful

information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for

sharing. . . . . .
My homepage ... pakpoliticsinfo.blogspot.fr

Anonymous said...

hello there and thank you in your info - I’ve

definitely picked up something new from proper here.
I did then

again experience several technical issues the usage of

this website, since I experienced to reload the
site lots

of instances previous to I may get it to load
properly. I

were considering if your web host is OK? No longer that I am complaining, however

slow loading circumstances occasions will very frequently
affect your placement in google and can damage your
high-

quality rating if ads and ***********
Feel free to surf my web site :: rahula.info

Anonymous said...

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long
comment but after I clicked

submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again.Anyhow, just wanted to say great blog!
Here is my web page : http://marcosweb.com.ar

Anonymous said...

Pretty element of content. I just stumbled

upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts.
Any way I will be subscribing on

your augment and even I achievement you access constantly fast.
My web-site ... topseobacklinks.com

Anonymous said...

I do agree with all of the ideas you have

presented to your post. They're very convincing and

will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May just you please lengthen them a little from

subsequent time? Thank you for the post.
My page - britishwildlifecentre.blogspot.ru

Anonymous said...

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you're talking about!

Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange contract between us!
Here is my page - 14 day weather forecast for malaga spain

Anonymous said...

Unquestionably believe that which you stated.
Your favorite reason appeared

to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I

certainly get annoyed while people think about worries that they just do not
know

about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing
without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
Here is my web blog : www.masfoxpro.com

Anonymous said...

Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include

almost all important infos. I would like to see more posts like this.
Here is my web blog - rahula.info

Anonymous said...

Keep working ,great job!
Feel free to visit my web blog ; blogspot.co.uk

Anonymous said...

Definitely, what a splendid blog and instructive posts,
I definitely will bookmark your site.Have an awsome day!
my webpage :: www.golfpropertyspain.info

Anonymous said...

I'm curious to find out what blog system you are using? I'm experiencing
some minor security problems with my latest

blog and I would like to find something more safeguarded.
Do you have any solutions?
My web-site Www.babylontube.com

Anonymous said...

This is really fascinating, You are a

very professional blogger. I've joined your rss feed and look forward to searching for extra of your magnificent post. Additionally, I've shared your site in


my social networks!
Also visit my web site ... Hpr1.com

Anonymous said...

I'm not sure why but this website is loading extremely slow for

me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll
check back later on and

see if the problem still exists.
My page ... blogspot.fr

Anonymous said...

Fantastic site you have here but I was wanting

to know if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to

be a part of group where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any

suggestions, please let me know. Kudos!
Here is my site - http://icdcouriers.co.uk/member/7444/

Anonymous said...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a

comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove

people from that service? Bless you!
My web site :: judges.cwars.ru

Anonymous said...

Good write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the

excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.
Feel free to visit my homepage - robotech.com.mx

Anonymous said...

There is perceptibly a bunch to know about this.
I assume you made various nice points in

features also.
My blog post ine.kyungwon.ac.kr

Anonymous said...

This is the best

weblog for anybody who wants to search out out about this topic.
You

realize so much its virtually hard to

argue with you (not that I truly would need…HaHa). You definitely put
a brand new spin on a topic thats been written about
for years. Great stuff, simply

nice!
Visit my page :: http://ccomptes.antadis.fr/wiki/index.php?title=Online_Classified_Ads_-_The_Many_Benefits_Of_Purchasing_Through_Classifieds

Anonymous said...

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively


useful and it has aided me out loads. I hope to contribute
& aid other users like its

aided me. Good job.
Have a look at my site Matap.Dmae.Upm.es

Anonymous said...

This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and

look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared

your web site in my social networks!
Also see my webpage - dmsandbox.finearts.yorku.ca

Anonymous said...

You made some first rate factors there. I looked on the web for the issue and located most individuals will

associate with together with your website.
Feel free to visit my web page ; bullypulpitseries.blogspot.ru

Anonymous said...

Hey there! This post couldn't be written any better!

Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting

about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read.

Many thanks for sharing!
Here is my website : Artur9010.Cba.pl

Anonymous said...

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for
revisiting. I

wonder how much effort you put to create such a fantastic


informative web site.
Feel free to visit my web blog ; mshmc.info

Anonymous said...

Well I truly liked reading it. This information offered by you is very useful for good planning.
Here is my web site ; http://Tratadepersonasenelperu.Blogspot.com/

Anonymous said...

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard

against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any tips?
my web page :: williamreubanks.com

Anonymous said...

I've been browsing on-line greater than 3 hours lately, but I by no means discovered any attention-

grabbing article like yours. It is beautiful value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the web shall be much more useful than ever before.
My web site :: blogspot.fr

Anonymous said...

I used to be suggested this web site by means of my cousin.


I am not positive whether this put up is

written via him as no one else recognise

such designated

approximately my problem. You're wonderful!

Thanks!
Here is my homepage :: http://linarichs.blogspot.com/

Anonymous said...

I cherished as much as you will receive performed right here.
The comic strip is attractive, your authored material

stylish. nonetheless, you command get got an edginess

over that you would like be turning in the following.

in poor health surely come further before once more

as exactly the similar just about a lot frequently inside case you defend this increase.
Take a look at my web-site ... wiki.madrisx.org

Anonymous said...

Great weblog here! Also your website loads up very fast!
What web host are you the usage of? Can

I am getting your affiliate link on your host? I

wish my website loaded up as fast as yours lol
Also see my web site: http://wiki.teilar.net/index.php?title=Συζήτηση_χρήστη:KarryBlack1983

Anonymous said...

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your

weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice

quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..
Also visit my website :: occupedia.nl

Anonymous said...

What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I've found It

absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its aided me. Great

job.
Here is my web site ... http://medina-psicologia.ugr.es/moodle/blog/index.php?postid=458

Anonymous said...

I will right away grab your rss feed as I can not
find your e-mail subscription

link or newsletter service. Do you've any? Kindly let me know so that I

could subscribe. Thanks.
Look at my blog ... guajuca.blogspot.de

Anonymous said...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added

agreeable from you! By the way, how can we communicate?
Also visit my web page http://wiki.unict.it/index.php?title=The_the_spanish_language_language_Property_Crash_--_The_actual_The_spanish_language_Property_Turmoil_Explained

Anonymous said...

Hey would you mind sharing which blog platform
you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a hard time

deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is

because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!


my web page ... http://onecraftymess.blogspot.ru
My web site: hewadsamoon.blogspot.com

Anonymous said...

You really make it seem so easy together with your

presentation however I find this topic to be actually one thing

that I feel I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I'm

having a look ahead in your subsequent

publish, I’ll attempt to get the hold of it!
Here is my blog - http://fotoget.blogspot.com

Anonymous said...

My brother recommended I may like this blog. He was totally
right. This publish actually made my day. You can not

believe just how much time I had spent for this info!

Thanks!
Also visit my page ... olgabonfiglio.blogspot.ru

Anonymous said...

hello there and thank you for your info - I have definitely picked
up

something new from right here. I did however expertise some technical issues
using this web

site, as I experienced to reload the website lots of times previous

to I could get it to load properly. I had been
wondering if your web hosting is OK? Not that

I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your

placement in google and can damage your quality score if ads and

marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can
look out for a lot more of your respective exciting content.
Ensure that you update

this again soon..
Also see my web page - http://www.deutsche-in-spanien.net/BLOGS/4.-Arbeitstag-in-LEstartit....html

Anonymous said...

Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
What host are you

using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my website loaded up as fast as yours

lol
My web site www.frenadesonoticias.org

Anonymous said...

Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing

like this additionally - taking time and precise effort to make a very good article…

however what can I say… I procrastinate alot and by no
means appear to get one thing done.
my web site > Topseobacklinks.com

Anonymous said...

It is perfect time to make a few plans for the long run

and it's time to be happy. I have learn this put up and if I

could I want to counsel you some fascinating things or tips. Perhaps you could write next articles

regarding this article. I want to learn even more

issues approximately it!
Also visit my homepage ; http://library.erenor.com/index.php?title=User_talk:SeptemberHart1984

Anonymous said...

Thanks , I've just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the best I have came

upon till now. However, what about the bottom

line? Are you certain in regards to the source?
my webpage > waruntold.com

Anonymous said...

This is the precise

weblog for anybody who desires to search out out about this
topic. You

notice so much its nearly hard to

argue with you (not that I actually would want…HaHa). You undoubtedly
put a brand new spin on a subject thats been written about for years.
Nice stuff, simply

nice!
Also visit my blog post : http://Documentation.gapi.fr

Anonymous said...

I just couldn't depart your web site before suggesting that

I extremely loved the usual info an individual

provide for your visitors? Is gonna be back continuously to check out new posts
Feel free to visit my blog post ; thisisrebecca.pixnet.net

Anonymous said...

You are a very clever individual!
my page > montrealstreetrods.com

Anonymous said...

I used to be suggested this blog by way of my
cousin.

I am not positive whether this put up is

written by him as no one else know

such detailed

approximately my trouble. You're incredible! Thank you!
Here is my webpage - robotc.mx

Anonymous said...

I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a
blog that’s both educative and entertaining, and let
me tell you, you've got hit the nail on the head. Your

concept is outstanding; the problem is something that not

sufficient individuals are talking intelligently about. I am very

pleased that I stumbled across

this in my seek for something relating to this.
My blog post ; dyndns.org

Anonymous said...

excellent issues altogether, you just won a new
reader. What may you recommend in regards to your

post that you simply made a few days ago? Any

positive?
my webpage: alittlenut.blogspot.fr

Anonymous said...

My brother suggested I might like this website. He used to be entirely right.
This submit truly made my day. You can not

believe simply how a lot time I had spent for this information!
Thanks!
Feel free to visit my site ; http://catalog.cixx6.com/search.php/all/Bolivia Cambia: Carta del FIDH para Marinkovic

Anonymous said...

Hey would you mind letting me know which web host you're

working with? I've loaded your blog in 3 different internet
browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good

internet hosting provider at a reasonable price?
Thank you, I appreciate it!
My web blog :: piega.org

Anonymous said...

Unquestionably imagine that that you said. Your

favourite justification appeared to be at the web the

simplest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people
consider worries that they just do not realize about. You

managed to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect , folks could take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks
my webpage: wwwis.win.tue.nl

Anonymous said...

Hello! I know this is kinda off topic

nevertheless I'd figured I'd ask. Would you be interested in
exchanging links or maybe guest

writing a blog article or vice-versa? My site discusses a

lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from
each other. If you might be interested feel free to
send me an e-mail. I look forward to

hearing from you! Excellent blog by the way!
Feel free to surf my web page ... blogspot.fr

Anonymous said...

I intended to write you one tiny remark so as to say thanks
yet again relating

to the extraordinary thoughts

you have featured on this site. It's

certainly shockingly open-handed of people like you to grant

extensively all that a lot of people might have supplied as an electronic book to

generate some profit for themselves, precisely seeing that you could have

tried it in the event you decided.

Those tactics

additionally acted like the great way to know that many people have the same eagerness the same as my own to realize lots more on the topic of this issue.

I am certain there are lots of more

enjoyable instances up front for people who look into your blog.
Here is my website ; seocome.com

Anonymous said...

Whаt's up to every one, for the reason that I am really eager of reading this web site's post to be
uρdatеd daily. It сarries fastidiоuѕ information.Looκ at my sіte: garden center coupons
Also see my webpage - garden centers

Anonymous said...

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really

informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue

this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

my page - gambianewsonline.blogspot.com

Anonymous said...

I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the

last few posts are good quality so I guess
I’ll add you back to my daily bloglist.

You deserve it friend :)
My website : http://www.prmsp.net/

Anonymous said...

I haven’t checked in here for a while as I
thought it was getting boring, but the

last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist.You deserve it friend :)
My web site :: http://www.prmsp.net/

Anonymous said...

Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site

soon but I'm a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like

Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused .. Any ideas? Cheers!
Stop by my homepage - http://kickinit-story.blogspot.fi/2012/12/rozdzia-xiv.html

Anonymous said...

Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool.

I'm impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you

understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles.

You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place

and just could not come across. What an ideal website.
Take a look at my web page - http://catalog.cixx6.com/search.php/all/LITTVOKSEN - May Wenche: NY UKE OG NYE TRENINGSØKTER på REISE !!!

Anonymous said...

hello!,I love your writing so a lot! proportion we

keep up a correspondence more approximately your article

on AOL? I require a specialist in this area to solve my

problem. Maybe that is you! Having a look forward to see you.
Also visit my page ; strony.nieruchomosci.idel.pl

Anonymous said...

I like the valuable info you supply on your

articles. I will bookmark your blog and test again here

regularly. I am relatively certain

I’ll learn a lot of new stuff proper here!

Good luck for the following!
Here is my blog ... ranabhola.blogspot.com

Anonymous said...

Hi there, simply become aware of your weblog

through Google, and found that it is really informative.
I am gonna

watch out for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue
this in future. Numerous other people can be benefited

out of your writing. Cheers!
My web page > rp12n4p0i.bbs.mythem.es

Anonymous said...

Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing
.. I'll bookmark your website and take the feeds

also…I'm glad to find numerous

helpful info here in the publish, we'd

like work out extra strategies on this regard, thank you for

sharing. . . . . .
My webpage: yvtxxfnck.chhk.forum.mythem.es

Anonymous said...

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …
my web site :: http://omg.enelbrasero.com

Anonymous said...

Hello.This post was extremely remarkable, especially

since I was looking for thoughts on this issue last


Monday.
Here is my web page - http://Www.Executivedirections.org/wiki3/index.php?title=Expats_Leave_Spain_And_Come_Back_To_The_UK

Anonymous said...

Hi there, I found your site via Google while looking for a related topic,


your website came up, it looks great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
My web page: http://rp12n4p0i.bbs.mythem.es/comparait/uittand/unleidlichen

Anonymous said...

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are
talking about!

Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us!
Also see my webpage :: Infocentre.Santabarbara.cat

Anonymous said...

Hi my friend! I want to say that this post is amazing,
nice written and include

approximately all vital infos. I would like to see more posts like this.
Here is my blog post - harrishikers.blogspot.co.uk

Anonymous said...

Amazing! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally

different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
My site : http://catalog.cixx6.com/

Anonymous said...

With the whole thing which

appears to be building inside this area, all your points of view
are relatively radical. Even so, I am sorry, because
I can not subscribe to your entire idea, all be it stimulating none the

less. It appears to everyone that your comments

are generally not entirely rationalized and in fact you are generally your self not even fully convinced of the point.
In any

event I did take pleasure in examining it.
Also visit my web site : http://hossbxgiww.juvz.gooqod.zbffojuiz.wvwugy.forum.mythem.es/handdyna/garbullo/yatake/massache

Anonymous said...

Can I just say what a relief to seek out somebody who

actually is aware of what theyre speaking about on the internet.
You

undoubtedly know the right way to carry a problem to

gentle and make it important. Extra folks need to read this

and perceive this aspect of the story. I cant consider youre not more

well-liked because you

positively have the gift.
My web site - www.Otsi.ee

Anonymous said...

wonderful post, very informative. I wonder why the other experts of

this sector don't notice this. You should continue your writing. I am confident,

you've a huge readers' base already!
Also see my site > zarya-chern.ru

Anonymous said...

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?


My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing many months of hard work due

to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?
Also see my site :: lanonline.inventforum.com

Anonymous said...

Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at

your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, fantastic blog!
Here is my homepage :: http://Mai9.net/manifestacio/index.php?title=Usuari:DivinaFerguson1981

Anonymous said...

Heya this is kind of of off topic but I was

wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have

no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with

experience. Any help would be greatly appreciated!
Also visit my website culturainglesa.net

Anonymous said...

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and

look forward to seeking more of your great post. Also, I've shared

your web site in my social networks!
my web page > http://jia.weleadcompanies.com/

Anonymous said...

F*ckin’ awesome issues here. I am very happy to

see your article. Thank you so much and i'm taking a look

forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

Also visit my page ... http://beta.lifeprofit.com

Anonymous said...

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a

comment is added I get four e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove

people from that service? Appreciate it!

Also visit my web site - http://www.militarygrid.com/

Anonymous said...

It is appropriate time to make some plans for the long run

and it's time to be happy. I have learn this submit and if I may I wish to counsel you some attention-

grabbing things or suggestions. Maybe you could write subsequent articles

regarding this article. I wish to read even more things approximately it!

Feel free to visit my website www.hkloser.com

Anonymous said...

My coder is trying to persuade me to move
to .net from PHP. I have always disliked the

idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous
websites for about a year and am nervous about

switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.
net. Is

there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be really appreciated!


Feel free to surf to my site; youngfolkz.com

Anonymous said...

I'm so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the

accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

Also visit my website :: hopemax.org

Anonymous said...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a

comment is added I get three emails with the same comment.

Is there any way you can remove

people from that service? Many thanks!

Look into my weblog :: http://rahpouyan.eu

Anonymous said...

Wonderful site. Lots of helpful

info here. I’m sending it to a few buddies ans additionally

sharing in delicious. And of course, thanks
for your

effort!

Review my weblog; http://www.adfty.net

Anonymous said...

Pretty component to content. I simply stumbled

upon your site and in accession capital to assert that I
get in

fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on

your feeds and even I achievement you get

right of entry to consistently rapidly.

Feel free to visit my blog :: http://www.phpday.vn/sessions/tourism-costa-blanca

Anonymous said...

Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own website

soon but I'm a little lost on everything. Would
you recommend starting with a free platform like

Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused .. Any recommendations? Many thanks!

Here is my homepage ... xn--80akig5an.xn--p1ai

Anonymous said...

Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring
writers? I'm planning to start my own website

soon but I'm a little lost on everything. Would you recommend starting with a free
platform like

Wordpress or go for a paid option? There are so many options out
there that I'm totally confused .. Any recommendations? Many thanks!

Look at my blog; xn--80akig5an.xn--p1ai

Anonymous said...

Great write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the

excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.


Here is my web blog; hateg.org

Anonymous said...

you're really a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It kind of feels that you

are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are

masterwork. you've done a wonderful process in this
topic!

Feel free to surf to my blog post :: alofokemusic.net

Anonymous said...

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to

this superb blog! I suppose for now i'll settle for

bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will share this website
with my Facebook group. Chat soon!

Feel free to surf to my website: http://www.socialesvipteen.com

Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your
weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your
blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Check out my blog post - weightloss diet

Anonymous said...

Spot on with this write-up, I really think this website wants

rather more consideration. I’ll probably be again to read
rather more, thanks for that info.

Feel free to surf to my page: www.goldbut.com

Anonymous said...

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article

like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made
good content as you did, the net will be much more useful
than ever before.

My site :: http://www.xgay.net/

Anonymous said...

Howdy would you mind letting me know which webhost
you're

utilizing? I've loaded your blog in 3 different
web

browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good

internet hosting provider at a fair price?
Thanks a lot, I appreciate it!

Take a look at my homepage :: cchubnigeria.com

Anonymous said...

Excellent beat ! I would like to apprentice

even as you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a

little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant

clear idea

Review my homepage: http://dub-ibiza.com/members/madalenewood82/activity/4573

Anonymous said...

Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless


I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable

to subscribe to it. Is there anybody getting an identical
rss

downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkxxx

Feel free to surf to my blog post ... http://www.onehappyisland.net/profile/JenevaWoods1984

Anonymous said...

Hello there, I discovered your website by the use of Google

whilst looking for a similar

subject, your web site got here up, it appears good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Feel free to visit my blog post ... altervista.org

Anonymous said...

Someone necessarily lend a hand to make severely articles I might state.

This is the first time I

frequented your web page and up to now? I amazed with the

analysis you made to make this actual submit

amazing. Wonderful process!

Feel free to surf to my blog; teamjonas.com.br

Anonymous said...

It's best to take part in a contest for the most effective blogs on the web. I'll

advocate this website!

my site; Worldpowersound.com

Anonymous said...

Greetings! I know this is somewhat off topic

but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting fed up of

Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I

would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Have a look at my web site; icaroos.com

Anonymous said...

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and

you're just extremely great. I actually like what

you have acquired here, certainly like what you're stating and the way in which you

say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I

cant wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

My blog bizbeginners.net

Anonymous said...

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across

on this subject. Basically Fantastic. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work.

Look into my web site uk.com

Anonymous said...

I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting!
Carry on the

excellent works guys I have incorporated you guys
to my blogroll. I think it'll improve the value

of my website :)

My blog post: http://congdong.Nghean.ug/index.php?do=/profile-11296/info

Anonymous said...

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in
your

article seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a

format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get

the issue resolved soon. Cheers

my web page ... http://Www.Rastafaritvuk.com

Anonymous said...

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect

against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any suggestions?

Feel free to visit my site; classes.biodiv.tw

Anonymous said...

I couldn't resist commenting. Very well written!

Here is my blog: ハミルトン 時計

Anonymous said...

Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together.

I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

my web site; appliance repair Temple Terrance

Anonymous said...

This paragraph will help the internet viewers for building up new webpage or even a
weblog from start to end.

Here is my web-site - myVEGAS Free Chips

Unknown said...

swining арилжааг тайлбарлаж оруулаарай. зөвхөн 1, 2 долоо хоногийн арилжаа юм